REGULAMIN PLATFORMY POMOCNI.PL

§ 1

Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie pod adresem https://www.pomocedomowe.pl/regulamin-pomoc/Statute.html bezpłatnie, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania ze wszystkich Serwisów, a w szczególności zasady:

 1. przeglądania treści, w tym Treści udostępnionych w Serwisach,
 2. przeglądania Profili i Ofert,
 3. dokonywania Rejestracji,
 4. prowadzenia Kont użytkowników,
 5. dodawania Ofert,
 6. tworzenia Profili,
 7. możliwości kontaktowania się z innymi Użytkownikami,
 8. dodawania i weryfikacji Referencji,
 9. korzystania z Usług subskrypcyjnych i innych usług,
 10. dokonywania płatności,
 11. uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika i Usług subskrypcyjnych,
 12. wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta użytkownika i Usług subskrypcyjnych,
 13. składania i rozpatrywania reklamacji,
 14. korzystania z Forum,
 15. korzystania z newslettera.

Niektóre z Serwisów mogą zawierać usługi oraz funkcje niedostępne dla innych Serwisów, ze względu na specyfikę każdego z Serwisów. Ponadto niektóre usługi mogą być dedykowane jedynie dla wybranej kategorii Użytkowników, w zależności od charakteru i sposobu korzystania z Serwisów. Ewentualne odmienności zostały opisane w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach szczegółowych, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisów mogą skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 22 208 00 01, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta dzwoniący.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Agencja – Użytkownik, który może zarówno publikować Oferty oraz odpowiadać na opublikowane Oferty.
 2. Administrator – Edipresse Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, (00-480) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
 3. Cennik – spis odpłatnych usług dostępnych w Serwisach wraz z podaniem ceny danej usługi. Znajduje się pod adresem https://www.pomocedomowe.pl/cennik-serwisow
 4. Forum – część Serwisów, służąca Użytkownikom do publikowania Treści, wymiany poglądów i opinii.
 5. Gwarancja skuteczności – usługa dostępna w ramach subskrypcji usługi Praca od zaraz.
 6. Gwarancja znalezienia – usługa dostępna w ramach subskrypcji Konta Premium.
 7. Kod rabatowy - kod w postaci ciągu znaków udostępniany Użytkownikowi, pozwalający na obniżenie ceny Usługi subskrypcyjnej.
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta.
 9. Konto Premium – odpłatna usługa subskrypcyjna Serwisów dedykowana Użytkownikom oferującym zlecenia tj. poszukującym osób realizujących zlecenia na rzecz tych Użytkowników oraz Agencjom, które poszukują Użytkowników, którzy zrealizują zlecenia na rzecz osób trzecich.
 10. Konto użytkownika – oznaczony adresem email i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisach. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
 11. Oferty – ogłoszenia zawierające propozycje zleceń zamieszczane w Serwisach przez Użytkowników oferujących zlecenia oraz Agencje.
 12. Platforma – Platforma Pomocni.pl administrowana przez Administratora, składająca się z Serwisów.
 13. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników oraz odwiedzających Serwisy.
 14. Praca od Zaraz – odpłatna usługa subskrypcyjna dedykowana Użytkownikom poszukującym zleceń.
 15. Potwierdzona tożsamość – oznaczenie Profilu, dostępne po dokonaniu weryfikacji przez Administratora zgodności wprowadzonych przez Użytkownika danych.
 16. Potwierdzony telefon - oznaczenie Profilu, dostępne po dokonaniu przez Administratora weryfikacji zgodności wprowadzonego przez Użytkownika numeru telefonu.
 17. Profil – publiczna część Konta użytkownika poszukującego zleceń, zawierająca informacje o Użytkowniku poszukującym zleceń.
 18. Referencje - opinia wystawiana Użytkownikowi poszukującemu zleceń i publikowania na Profilu.
 19. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 20. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta użytkownika.
 21. Serwisy, Serwis – strony internetowe: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl oraz www.korepetycje.edu.pl, które są częścią platformy Pomocni.pl.
 22. Treści – wszystkie treści, w tym zdjęcia, publikowane przez Użytkowników w Serwisach.
 23. Usługi subskrypcyjne – łącznie wszystkie usługi wymagające odpłatnej subskrypcji, dostępne w Serwisach.
 24. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia o pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i posiada Konto użytkownika. W przypadku osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do dokonania Rejestracji potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może być zarejestrowany jako poszukujący zleceń, oferujący zlecenia albo jako Agencja.

§ 3

INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisów zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisów następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisów niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
  4. programy szpiegujące (spyware),
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.
 4. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 6. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisach może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej, możliwości realizacji przelewów pieniężnych lub posiadania karty płatniczej.
 7. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia przez każdą osobę z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. uzyskaniu dostępu do podglądu Ofert i Profili, bez danych kontaktowych,
  2. uzyskaniu dostępu do podglądu Referencji,
  3. możliwości przeglądania treści opublikowanych na Forum,
  4. możliwości składania i rozpatrywania reklamacji
  5. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji.
 8. Dokonanie Rejestracji jest nieodpłatne. Wraz z dokonaniem Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości dodawania Ofert,
  3. możliwości stworzenia Profilu,
  4. możliwości odpowiadania na Oferty,
  5. otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Oferty,
  6. możliwości wysłania prośby o Referencje,
  7. możliwości publikowania na Forum w serwisach, w których dostępna jest usługa Forum,
  8. możliwości skorzystania z usług Potwierdzona tożsamość oraz Potwierdzony telefon dostępne dla Użytkowników poszukujących zleceń,
  9. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych,
  10. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  11. możliwości korzystania z newslettera,
  12. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji.
 9. Wraz z potwierdzeniem przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności za daną Usługę subskrypcyjną, dochodzi do włączenia danej Usługi subskrypcyjnej i tym samym do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na świadczeniu danej Usługi subskrypcyjnej.
 10. Zakres Usług subskrypcyjnych został opisany w regulaminach szczegółowych, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.
 11. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o odpłatności danej Usługi subskrypcyjnej przed jej uruchomieniem wraz z podaniem ceny oraz zasad dostępu do usługi. Ceny usług są dostępne również w Cenniku.
 12. Niezależnie od powyższego, każda osoba korzystająca z Serwisów ponosi w związku z korzystaniem z Serwisów koszt połączenia z serwerem, na którym znajdują się Serwisy, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisów.
 13. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników Treści: bezprawnych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, obraźliwych, wulgarnych jak również jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisów. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisów do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem.
 14. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze Treści przechowywanych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści.
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Użytkownika będącego Konsumentem stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który zawiera umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG i numerów PKD).
 16. Wobec podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 15 nie znajdują zastosowania art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, art. 563 Kodeksu cywilnego oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego oraz § 7 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

§ 4

REJESTRACJA

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. W zależności od charakteru i sposobu korzystania z Serwisów Użytkownik może otrzymać na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość, z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Aktywacja Konta użytkownika następuje w takim wypadku poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. W pozostałych przypadkach Konto użytkownika aktywuje się w momencie zakończenia Rejestracji. Od momentu aktywacji Konta użytkownika, Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego Konta użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – adresu email oraz wybranego hasła.
 2. Rejestracja w jednym z Serwisów: www.niania.pl, www.opiekaseniora.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekazwierzat.pl daje możliwość korzystania ze wszystkich tych Serwisów bez potrzeby dokonywania ponownej Rejestracji oraz przy pomocy tego samego adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Z chwilą dokonania Rejestracji w danym Serwisie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie. W celu rozpoczęcia korzystania z Konta użytkownika w pozostałych Serwisach, o których mowa w niniejszym ust. 2, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową tego Serwisu i wyrazić zgodę na rozpoczęcie korzystania z Konta użytkownika w tym Serwisie. Z chwilą wyrażenia zgody dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie.
 3. Rejestracja w serwisie: www.korepetycje.edu.pl daje możliwość korzystania tylko z tego Serwisu. Z chwilą dokonania Rejestracji w danym Serwisie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta użytkownika w tym tylko Serwisie.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych.
 5. Użytkownik może uzupełnić swoje Konto użytkownika informacjami o sobie, jak również dołączyć zdjęcie. Informacje, zdjęcie, jak również inne dane podane w formularzu Rejestracji (oprócz danych kontaktowych) oraz Oferta lub Profil będą widoczne publicznie również dla osób korzystających z Serwisów, które nie posiadają Konta użytkownika.
 6. Zabrania się podawania danych kontaktowych Użytkownika poza rubrykami do tego wyznaczonymi w formularzu Rejestracji, tj. w szczególności: na zdjęciach dołączonych do Profilu/Oferty, jak również w treści informacji o Użytkowniku widocznej publicznie. Administrator ma prawo do ukrycia wszelkich danych kontaktowych podanych niezgodnie ze zdaniem poprzednim.
 7. W celu zwiększenia swojej wiarygodności w Serwisach, Użytkownik z udziałem Administratora może dokonać potwierdzenia wprowadzonych przez niego danych, w szczególności dotyczących tożsamości Użytkownika oraz numeru telefonu. W tym celu Użytkownik może przesłać Administratorowi skan lub zdjęcie odpowiednich dokumentów, zaś w celu potwierdzenia numeru telefonu przesłać wiadomość SMS, o indywidualnej dla każdego Serwisu treści, na numer telefonu wskazany na Koncie użytkownika. Poprawne przejście procesu potwierdzenia pozwala na oznaczenie Profilu oznaczeniem Potwierdzona tożsamość oraz Potwierdzony telefon. Koszt wysłania wiadomości SMS został określony w Cenniku. Przesłanie zdjęcia lub skanu dowodu osobistego jest dobrowolne i bezpłatne.
 8. Po dokonaniu potwierdzenia oraz uzyskania oznaczenia „Prawdziwa tożsamość” Użytkownik nie może zmienić danych w postaci Imienia, Nazwiska i wieku widocznych na jego Profilu. Możliwe jest to wyłącznie za pośrednictwem kontaktu z administratorem.
 9. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto użytkownika w danym Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta użytkownika osobom trzecim.
 10. W zależności od kategorii Użytkownika, po dokonaniu subskrypcji jednej z Usług subskrypcyjnych Użytkownicy zarejestrowani, jako oferujący zlecenia mogą kontaktować się jedynie z Użytkownikami poszukującymi zleceń oraz Agencjami, zaś Użytkownicy zarejestrowani jako poszukujący zleceń mogą kontaktować się jedynie z Użytkownikami oferującymi zlecenia oraz Agencjami.

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w wybranym przez siebie Serwisie. W tym celu po zalogowaniu do danego Serwisu, powinien przejść do panelu „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Usuń konto”. W celu usunięcia Konta użytkownika w pozostałych Serwisach, w których logowanie następuje na podstawie tego samego adresu email oraz hasła, Użytkownik powinien zalogować się do tego Serwisu, w którym Konto użytkownika chce usunąć i dokonać czynności, o których mowa w niniejszym ust. 2.
 3. Użytkownik może również wysłać prośbę o usunięcie Konta użytkownika w danym Serwisie na adres pomoc@pomocni.pl
 4. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w wybranym Serwisie.
 5. W przypadku, jeżeli Użytkownik zawarł z Administratorem umowę o świadczenie wybranej Usługi subskrypcyjnej, usunięcie przez Użytkownika Konta użytkownika w Serwisie, w którym taka Usługa subskrypcyjna została wykupiona, nastąpi nie wcześniej niż po upłynięciu okresu, na jaki została zawarta umowa dotycząca subskrypcji danej Usługi subskrypcyjnej.
 6. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika i innych usług w trybie natychmiastowym, tylko z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu dostarczania przez Użytkownika Treści bezprawnych, obraźliwych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w przypadku gdy Użytkownik wykorzystuje Serwisy do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, gdy Administrator uzyska wiarygodną informację, o tym że, Użytkownik nie wywiązuje się z umów zawartych z innymi Użytkownikami lub swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych Użytkowników oraz innych osób.
 7. W sytuacji wskazanej w ust. 6 Administrator wypowiadając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika i innych usług, uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z jego Konta użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszej próbie logowania do Serwisu. Więcej informacji o powodzie wypowiedzenia Umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl lub telefonicznie (+48) 22 208 00 01.
 8. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika oraz Usług subskrypcyjnych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 11. Pouczenie o odstąpieniu oraz formularz odstąpienia znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami.
 9. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres email pomoc@pomocni.pl lub listownie na adres siedziby Administratora – Edipresse Home sp. z o.o., ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Administrator prześle Konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 11. Usługi subskrypcyjne świadczone w Serwisach mogą polegać na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. W takich wypadkach, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, bądź odpowiednio usługa została w pełni wykonana i po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia Konsumentowi nie przysługuje.

§ 6

REFERENCJE

 1. Użytkownik poszukujący zleceń może wysłać prośbę do osób, dla których w przeszłości wykonywał zlecenie, o wystawienie Referencji.
 2. W celu przesłania prośby o Referencje Użytkownik powinien wypełnić formularz Referencji znajdujący się na jego Koncie użytkownika w danym Serwisie, wpisując adres poczty elektronicznej osoby oraz numer telefonu, do której kieruje prośbę o wystawienie Referencji.
 3. Prośba wygenerowana przez Administratora zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej przez Użytkownika w formularzu Referencji.
 4. Administrator zweryfikuje wystawione Referencje, kontaktując się bezpośrednio z osobą wystawiającą Referencje.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności wystawionych Referencji, jak również uzyskania informacji, że Referencje zostały wystawione przez samego Użytkownika, który wysłał prośbę o wystawienie Referencji lub przez osobę z nim spokrewnioną, Administrator może odmówić publikacji Referencji na Profilu, odmówić publikacji kolejnych Referencji, jak również może zawiesić działanie Konta użytkownika w danym Serwisie.
 6. Zawieszenie Konta użytkownika przez Administratora z powodów opisanych w ust. poprzedzającym spowoduje czasowe uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Konta użytkownika. W celu ponownej aktywacji Konta użytkownika Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl lub telefonicznie (+48) 22 208 00 01.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisów, usługami dostępnymi w Serwisach mogą być składane elektronicznie na adres pomoc@pomocni.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowe. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 7 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 8

DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.pomocedomowe.pl/polityka-prywatnosci

§ 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. WIZERUNEK

 1. Prawa autorskie do treści umieszczanych przez Administratora w Serwisach, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Platformy oraz Serwisów podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
 2. Użytkownik z chwilą umieszczenia danych Treści w Serwisie udziela Administratorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Treści, na polach eksploatacji obejmujących rozpowszechnienie poprzez publiczne wyświetlenie i udostępnienie oraz zwielokrotnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).
 3. Gdy Użytkownik publikuje w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika lub wizerunek osób trzecich, Użytkownik potwierdza, że osoby te udzieliły stosownych zgód na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.

§ 10

FORUM

 1. Usługa Forum dostępna jest w Serwisach: www.niania.pl oraz www.pomocedomowe.pl
 2. Na Forum mogą publikować jedynie Użytkownicy.
 3. Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii.
 4. Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników na Forum treści bezprawnych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, obraźliwych czy wulgarnych. Zabronione jest wykorzystywanie Forum do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem.
 5. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na Forum jakichkolwiek danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób.
 6. Zabronione jest umieszczanie na Forum przekazów reklamowych, ofert pracy, w tym umieszczanie linków do stron zewnętrznych i wpisów promujących produkty i usługi.
 7. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze Treści opublikowanych na Forum, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści.

§ 11

NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego Administratora, informacji handlowych, o promocjach, rabatach i zmianach funkcjonalności Serwisów na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia” lub podczas zakładania Konta użytkownika.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia” lub wysyłając żądanie na adres e-mail: pomoc@pomocni.pl.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika z ważnych przyczyn w przypadku: zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwisy, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, zmiany cen usług świadczonych w Serwisach lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisów.
 3. Zmiana Regulaminu lub Cennika nie ma wpływu na prawa Użytkowników nabyte na podstawie Regulaminu lub Cennika uprzednio obowiązującego. Użytkowników korzystających z Usług subskrypcyjnych do czasu zakończenia trwania danej usługi, obowiązują postanowienia wersji Regulaminu lub Cennika przed zmianami.
 4. Po wprowadzeniu zmienionej wersji Regulaminu, Użytkownicy zostaną poproszeni o zaakceptowanie ich nowej treści przy pierwszym logowaniu do Serwisów. Odmowa zaakceptowania nowej wersji Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika oraz pozostałych usług świadczonych Użytkownikowi dostępnych w Serwisach. W przypadku dokonania przez Użytkownika subskrypcji Usług subskrypcyjnych, umowa rozwiąże się z ostatnim dniem obowiązywania okresu subskrypcji tych usług. Do tego czasu Użytkownika obowiązują postanowienia Regulaminu w wersji przed zmianą.
 5. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisów w celu ich ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi Użytkowników o planowanej przerwie w działaniu Serwisów, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.
 6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY DLA AGENCJI

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia dotyczące Agencji. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Agencje mogą założyć Konto użytkownika w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl oraz www.opiekazwierzat.pl
 2. Agencja za pomocą jednego Konta użytkownika może zarówno dodawać Oferty, jak i odpowiadać na Oferty.
 3. Dokonanie Rejestracji przez Agencję jest nieodpłatne. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Agencję z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości dodania jednej Oferty przez Agencję,
  3. otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Oferty Agencji,
  4. możliwości publikowania na Forum,
  5. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych,
  6. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  7. możliwości korzystania z newslettera,
  8. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu.

§ 2

SUBSKRYPCJA KONTA PREMIUM

 1. Agencje, mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji Konta Premium. Koszty subskrypcji Konta Premium zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja Konta Premium jest dostępna w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl oraz www.opiekazwierzat.pl
 3. Subskrypcja Konta Premium obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje w pozostałych Serwisach, w których Agencja posiada Konto użytkownika.
 4. Konto Premium pozwala Agencji, w szczególności na:
  1. oznaczenie Ofert Agencji symbolem „Premium”,
  2. dodawanie i utrzymywanie aktywnej więcej niż jednej Oferty w trakcie trwania subskrypcji Konta Premium,
  3. możliwość zakupienia dodatkowej Oferty,
  4. możliwość kontaktowania się z Użytkownikami oferującymi zlecenia oraz Użytkownikami poszukującymi zleceń za pośrednictwem Serwisu.
  5. Agencja, która dokonała subskrypcji Konta Premium może przez cały okres trwania subskrypcji utrzymywać więcej niż jedną aktywną Ofertę. Liczba Ofert, które może dodać Agencja i utrzymywać jako aktywne, uzależniona jest od okresu, na jaki Agencja wybrała subskrypcję Konta Premium w danym Serwisie. Agencja zostanie poinformowana o liczbie Ofert, które może utrzymywać jako aktywne każdorazowo przed dokonaniem płatności za subskrypcję Konta Premium.
 5. W celu włączenia subskrypcji Konta Premium Agencja powinna:
  1. kliknąć przycisk „Konto Premium ”/Włącz Premium”/”Zmień konto na Premium”/”Zostań premium”, widoczny w Serwisie po zalogowaniu,
  2. wybrać okres, na który Agencja dokonuje subskrypcji i kliknąć przycisk „Dalej”,
  3. w przypadku, gdy Agencja posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. wybrać sposób płatności za subskrypcję Konta Premium z dostępnych na stronie metod dokonywania płatności,
  5. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Agencja może zostać przekierowana na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  6. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję Konta Premium przez Agencję.
 6. Realizacja usługi Konta Premium następuje po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Agencję o włączeniu Konta Premium, również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Agencji. podanej przy rejestrcji konta.
 8. Z chwilą włączenia Konta Premium dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Agencję umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Konta Premium. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, określony każdorazowo przez Agencję, w ramach dostępnych okresów subskrypcyjnych.
 9. W przypadku wyboru dokonania płatności kartą płatniczą z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Premium będzie trwała przez okres wybrany przez Agencję, a następnie będzie się automatycznie przedłużała o takie same okresy, jednak łącznie przez czas nie dłuższy niż do upłynięcia 12 miesięcy od dnia włączenia subskrypcji Konta Premium. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Agencji użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, tj. kwotą za wybraną przez Agencję subskrypcję Konta Premium.
 10. W przypadku wyboru dokonania płatności w inny sposób niż wskazany powyżej w ust. 9 powyżej, subskrypcja Konta Premium trwa jednorazowo przez okres wybrany przez Agencję, a po tym czasie subskrypcja Konta Premium wygasa.
 11. Agencja może wyłączyć automatyczne przedłużanie subskrypcji Konta Premium w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto” albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@pomocni.pl lub skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu (+48) 22 208 00 01 W takim wypadku usługa Konta Premium zostanie wyłączona po upłynięciu okresu, na jaki subskrypcja Konta Premium została automatycznie przedłużona.
 12. Agencja posiadająca Konto Premium może zakupić dodatkowe Oferty ponad limit wynikający z wybranego przez Agencję czasu trwania subskrypcji. Koszt zakupu dodatkowych Ofert wskazany został każdorazowo w Cenniku oraz na Koncie użytkownika.

REGULAMIN USŁUGI KONTA PREMIUM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA

 1. Użytkownicy oferujący zlecenia, mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji Konta Premium. Koszty subskrypcji Konta Premium zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja Konta Premium jest dostępna w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl oraz www.opiekazwierzat.pl.
 3. Subskrypcja Konta Premium obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje w pozostałych Serwisach, w których Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 4. Konto Premium pozwala Użytkownikom, w szczególności na:
  1. oznaczenie Oferty Użytkownika symbolem „Premium”,
  2. możliwość kontaktowania się z Użytkownikami poszukującymi zleceń za pośrednictwem Serwisu,
  3. możliwość skorzystania z usługi Gwarancja znalezienia
 5. W celu włączenia subskrypcji Konta Premium Użytkownik powinien:
  1. kliknąć przycisk „Konto Premium ”/Włącz Premium”/”Zmień konto na Premium”, widoczny w Serwisie po zalogowaniu,
  2. wybrać okres, na który Użytkownik dokonuje subskrypcji i kliknąć przycisk „Dalej”,
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. wybrać sposób opłaty za subskrypcję Konta Premium z dostępnych na stronie metod dokonywania płatności,
  5. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  6. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję Konta Premium przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji Konta Premium następuje po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu Konta Premium, również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 8. Z chwilą włączenia Konta Premium dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Konta Premium. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, określony każdorazowo przez Użytkownika, w ramach dostępnych okresów subskrypcyjnych.
 9. W przypadku wyboru dokonania płatności kartą płatniczą z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Premium będzie trwała przez okres wybrany przez Użytkownika, a następnie będzie się automatycznie przedłużała o takie same okresy, jednak łącznie przez czas nie dłuższy niż do upłynięcia 6 miesięcy od dnia włączenia subskrypcji Konta Premium albo 3 miesięcy od dnia włączenia subskrypcji Konta Premium w przypadku Serwisu opiekazwierzat.pl. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, tj. kwotą za wybraną przez Użytkownika subskrypcję Konta Premium.
 10. W przypadku wyboru dokonania płatności w inny sposób niż wskazany powyżej w ust. 9 powyżej, subskrypcja Konta Premium trwa jednorazowo przez okres wybrany przez Użytkownika, a po tym czasie subskrypcja Konta Premium wygasa.
 11. Użytkownik może wyłączyć automatyczne przedłużanie subskrypcji Konta Premium w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@pomocni.pl lub skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu (+48) 22 208 00 01. W takim wypadku usługa Konta Premium zostanie wyłączona po upłynięciu okresu, na jaki subskrypcja Konta Premium została automatycznie przedłużona.

§ 2

USŁUGA GWARANCJA ZNALEZIENIA

 1. Użytkownik, który w trakcie trwania subskrypcji Konta Premium:
  1. w momencie dokonywania subskrypcji posiadał aktywną Ofertę lub opublikował Ofertę najpóźniej w ciągu 24 h od momentu dokonania subskrypcji Konta Premium,
  2. utrzymywał aktywną Ofertę przez cały czas trwania subskrypcji Konta Premium,
  3. otrzymał mniej niż 6 odpowiedzi na Ofertę od różnych Użytkowników poszukujących zleceń w serwisie Niania.pl i mniej niż 3 odpowiedzi na Ofertę w pozostałych serwisach, w trakcie całego okresu trwania subskrypcji Konta Premium, oraz któremu wygasła subskrypcja Konta Premium,
  może skorzystać z usługi Gwarancja znalezienia tj. bezpłatnego przedłużenia subskrypcji Konta Premium na taki sam okres, jaki Użytkownik wybrał przy dokonywaniu opłaty za subskrypcję Konta Premium.
 2. Użytkownik, który chce skorzystać z usługi Gwarancja znalezienia powinien poinformować o tym Administratora najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia subskrypcji Konta Premium.
 3. Bezpłatne przedłużenie subskrypcji Konta Premium w ramach usługi Gwarancja znalezienia może być powtórzone trzykrotnie.
 4. Każde bezpłatne przedłużenie subskrypcji Konta Premium w ramach usługi Gwarancja znalezienia wymaga uprzednio wykupionej subskrypcji Konta Premium.

REGULAMIN USŁUGI PRACA OD ZARAZ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA

 1. Użytkownicy poszukujący zleceń mogą włączyć odpłatną subskrypcję usługi Praca od zaraz. Koszty subskrypcji usługi Praca od zaraz zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja usługi Praca od zaraz jest dostępna w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl.
 3. Subskrypcja usługi Praca od zaraz obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje pozostałych Serwisach, w których Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 4. Subskrypcja usługi Praca od zaraz pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem „Praca od zaraz”,
  2. otrzymanie wyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji,
  4. możliwość skorzystania z usługi Gwarancja skuteczności.
 5. W celu włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz Użytkownik powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Praca od Zaraz” widoczny po zalogowaniu lub przejść do zakładki „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Włącz Praca od zaraz”,
  2. wybrać okres, na który Użytkownik dokonuje subskrypcji i kliknąć przycisk „Dalej”,
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. wybrać sposób opłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz z dostępnych na stronie metod dokonywania płatności,
  5. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  6. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz przez Użytkownika.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu subskrypcji usługi Praca od zaraz, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 8. Z chwilą włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Praca od zaraz. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, określony każdorazowo przez Użytkownika, w ramach dostępnych okresów subskrypcyjnych.
 9. W przypadku wyboru dokonania płatności kartą płatniczą z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Praca od zaraz będzie trwała przez okres wybrany przez Użytkownika, a następnie będzie się automatycznie przedłużała o takie same okresy. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany kwotą za wybraną przez Użytkownika subskrypcję usługi Praca od zaraz.
 10. W przypadku wyboru dokonania płatności w inny sposób niż wskazany powyżej w ust. 9 powyżej, subskrypcja usługi Praca od zaraz trwa jednorazowo przez okres wybrany przez Użytkownika, a po tym czasie subskrypcja usługi Praca od zaraz wygasa.
 11. Użytkownik może wyłączyć automatyczne przedłużanie subskrypcji usługi Praca od zaraz w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu (+48) 22 208 00 01. W takim wypadku usługa Praca od zaraz zostanie wyłączona po upłynięciu okresu, na jaki subskrypcja usługi Praca od zaraz została przedłużona.

  § 2

  USŁUGA GWARANCJA SKUTECZNOŚCI

 1. Użytkownik:
  1. który w trakcie trwania subskrypcji usługi Praca od zaraz otrzymał mniej niż 3 wiadomości od Użytkowników oferujących zlecenia,
  2. utrzymywał aktywny Profil przez cały czas trwania ważności usługi Praca od zaraz,
  3. któremu następnie wygasła subskrypcja usługi Praca od zaraz może skorzystać z usługi Gwarancja skuteczności tj. bezpłatnego przedłużenia subskrypcji usługi Praca od zaraz.
 2. Użytkownik, który chce skorzystać z usługi Gwarancja skuteczności powinien poinformować o tym Administratora najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia subskrypcji usługi Praca od zaraz.
 3. Przedłużenie subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje na taki sam okres, jaki Użytkownik wybrał przy dokonywaniu opłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz.
 4. Bezpłatne przedłużenie subskrypcji Praca od zaraz w ramach usługi Gwarancja skuteczności może być powtórzone trzykrotnie.
 5. Każde bezpłatne przedłużenie subskrypcji usługi Praca od zaraz w ramach usługi Gwarancja skuteczności wymaga uprzednio wykupionej subskrypcji usługi Praca od zaraz.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

USŁUGI PRACA OD ZARAZ W SERWISIE KOREPETYCJE.EDU.PL

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:

 1. Korepetytor – Użytkownik poszukujący zlecenia w Serwisie korepetycje.edu.pl
 2. Poszukujący Korepetytora – Użytkownik oferujący zlecenie w Serwisie korepetycje.edu.pl

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA USŁUGI PRACA OD ZARAZ W SERWISIE KOREPETYCJE.EDU.PL

 1. Dane kontaktowe Poszukujących Korepetytora są niewidoczne dla Korepetytorów, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Praca od zaraz.
 2. Dane kontaktowe Korepetytorów, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Praca od zaraz są niewidoczne dla osób korzystających z Serwisu oraz Poszukujących Korepetytora.
 3. Korepetytorzy mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji usługi Praca od zaraz dedykowanej dla Serwisu www.korepetycje.edu.pl. Koszty subskrypcji usługi Praca od zaraz zostały określone w Cenniku.
 4. Subskrypcja usługi Praca do zaraz pozwala Korepetytorom, w szczególności na:
  1. oznaczenie Korepetytora znaczkiem „Praca od Zaraz”,
  2. możliwość podglądu danych kontaktowych Poszukujących Korepetytora,
  3. upublicznienie danych kontaktowych Korepetytora. Dane kontaktowe Korepetytora będą widoczne dla Poszukujących Korepetytora,
  4. możliwość komunikowania się z Poszukującymi Korepetytora,
  5. otrzymanie wyższej pozycji na liście Korepetytorów,
  6. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji wystawionych Referencji.
 5. W celu włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz Korepetytor powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Praca od Zaraz” widoczny po zalogowaniu lub przejść do zakładki „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Włącz Praca od zaraz”,
  2. wybrać okres, na który Korepetytor dokonuje subskrypcji i kliknąć przycisk „Dalej”,
  3. w przypadku, gdy Korepetytor posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. wybrać sposób opłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz z dostępnych na stronie metod dokonywania płatności,
  5. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Korepetytor może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  6. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz przez Użytkownika.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Korepetytora o włączeniu subskrypcji usługi Praca od zaraz, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Korepetytora.
 8. Z chwilą włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Korepetytora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Praca od zaraz. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, określony każdorazowo przez Korepetytora, w ramach dostępnych okresów subskrypcyjnych.
 9. W przypadku wyboru dokonania płatności kartą płatniczą z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Praca od zaraz będzie trwała przez okres wybrany przez Korepetytora, a następnie będzie się automatycznie przedłużała o takie same okresy. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Korepetytora użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany kwotą za wybraną przez Korepetytora subskrypcję usługi Praca od zaraz.
 10. W przypadku wyboru dokonania płatności w inny sposób niż wskazany powyżej w ust. 9 powyżej, subskrypcja usługi Praca od zaraz trwa jednorazowo przez okres wybrany przez Korepetytora, a po tym czasie subskrypcja usługi Praca od zaraz wygasa.
 11. Korepetytor może wyłączyć automatyczne przedłużanie subskrypcji usługi Praca od zaraz w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto” albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu (+48) 22 208 00 01. W takim wypadku usługa Praca od zaraz zostanie wyłączona po upłynięciu okresu, na jaki subskrypcja usługi Praca od zaraz została przedłużona.

§ 2

USŁUGA GWARANCJA SKUTECZNOŚCI

 1. Korepetytor:
  1. który w trakcie trwania subskrypcji usługi Praca od zaraz otrzymał mniej niż 3 wiadomości od Poszukujących korepetytora,
  2. utrzymywał aktywny Profil przez cały czas trwania ważności usługi Praca od zaraz,
  3. któremu następnie wygasła subskrypcja usługi Praca od zaraz może skorzystać z usługi Gwarancja skuteczności tj. bezpłatnego przedłużenia subskrypcji usługi Praca od zaraz,
 2. Korepetytor, który chce skorzystać z usługi Gwarancja skuteczności powinien poinformować o tym Administratora najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia subskrypcji usługi Praca od zaraz.
 3. Przedłużenie subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje na taki sam okres, jaki Korepetytor wybrał przy dokonywaniu opłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz.
 4. Bezpłatne przedłużenie subskrypcji Praca od zaraz w ramach usługi Gwarancja skuteczności może być powtórzone trzykrotnie.
 5. Każde bezpłatne przedłużenie subskrypcji usługi Praca od zaraz w ramach usługi Gwarancja skuteczności wymaga uprzednio wykupionej subskrypcji usługi Praca od zaraz.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Edipresse Home sp. z o.o.
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa,
adres poczty elektronicznej: pomoc@pomocni.pl;

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Edipresse Home sp. z o.o.
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
lub na adres pomoc@pomocni.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

- Data …..............................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.